Iskolatörténet


Régi hagyományai vannak városunkban a népoktatásnak. A múlt század végén több iskola működött Orosháza községben és külterületein. A népesség gyarapodásával egyre több gyermek került iskolába. Az egyházak anyagi okok miatt nem tudták bővíteni az iskolákat, sőt többet meg is szüntettek. Ennek következtében a község iskoláztatási kötelezettsége lépett előtérbe.A képviselő-testület 1900. november 13-án határozta el, hogy kéri a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól hat tantermes iskola felállítását, illetve annak engedélyezését. Az iskola 1902. szeptember 1-jére elkészült. A község építtette és rendezte be a jelenlegi központi épület helyén. Az intézményhez 9 külterületi iskola is tartozott. 1902-ben 549, 1907-ben már 722 tanuló járt az iskolába. 1907-től 12 tanteremmé bővült az iskola épülete, s a tanteremben kényelmesen elfért 80 tanuló. 1909-ben már 3 szólamú énekkara volt az iskolának. Tornaterem 1998-ig nem épült. 1938-ban 47 cigány tanulónak már külön nevelő órát tartottak. E hagyomány ma is folytatódik a Nemzeti-etnikai felzárkóztató órákon.

1941-ben megkezdik a tanítást a 7., következő évben a 8. osztályban is. A gyerekek a 9. évben ismétlőbe voltak kötelesek járni. 1941-ben indul a szakrendszerű, tantárgycsoportos oktatás a 7-8. osztályokban. A központi épületben a tanítás délelőtt folyt, mert délután a tantermeket a tanonciskola használta. A külterületi iskolában a tanév október 15-től április 15-ig tartott, igazodva a mezőgazdasági munkákhoz. Az iskolában folyó szakmai munkát a szakmai felügyelet elismerte, a környék egyik legjobb iskolájaként tartotta számon. Olyan kiváló tanítók tanítottak itt, akiknek a pedagógiai, irodalmi, zenei, néprajzi írásait országos lapok is közölték (Balassa János, Kadosa Oszkár, Nagy József, Nagy Gyula, Blahó József). 1944-ben 36 tanerő tanított.

A II. világháború után több szervezeti változás történt. Leváltak a tanyai iskolák, helyettük a Vörösmarty utcai épület közelében levő kisebb tagépületek kerültek ide, ahol az alsó tagozatosok tanultak. Az 1980-as évek közepéig folyamatosan nőtt a tanulólétszám, amikor is 31 osztályba 1020 tanuló járt, 15 napközis csoport működött. Az 1954-55. tanév történelmi jelentőségű az iskola életében: ekkor alakult az országban másodikként az ének-zenei tagozat a kiváló zenepedagógusok Dr. Elek Lászlóné és Juhos Lenke szervezőmunkájával, Baranyi János akkori igazgató támogatásával. Az eltelt 42 év alatt sok-sok lélekben gazdag, nemes ízlésű, a kultúra iránt fogékony fiatalt bocsátott és bocsát a felnőtté válás útjára a tagozat. A tanulók közül több mint százan tanultak tovább magasabb típusú zenei intézményben, s váltak a magyar zenei élet ismert művészeivé operaénekesként, hangszeres művészként, főiskolai tanárként, vagy lettek óvónők, zenepedagógusok. Énekkarunk Európa több országában szerepelt és aratott sikereket, és ma is egyik fontos tényezője városunk kulturális életének.

1989-ben kezdődött a német, 1991-ben az angol nyelv oktatása. Jelenleg is tanítjuk mindkét nyelvet kiscsoportos formában. 1991-ben vettük az első számítógépet. 1992-ben indult számítástechnika tagozatunk. Számítástechnikát azonban nemcsak a tagozatos tanulók, hanem minden felsős diák tanult a technika tantárgy keretében.

1998-ban a fenntartó önkormányzat támogatásával megkezdődött a központi épület felújítása, bővítése, s 1999. szeptember 3-án ünnepélyes keretek között vehettük birtokunkba korszerű iskolaépületünket. Megszűnt a 97 évig tartó, több tagiskolában folyó nevelés-oktatás, 1999. szeptember 1-jétől egy épületben tanulhat a 8 évfolyam 24 osztálya. Elkészült a 288 m-es tornaterem is a sportudvarral. A nevelőtestületünk kiemelten foglalkozik a tanulók egészséges életmódra nevelésével, a természet védelme és szeretete képességének elsajátíttatásával. Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy átplántáljuk a mai ifjúságba is elődeink hagyatékát, az emberi szellemnek azt a hármas tevékenységét, amely nélkül nem ember az ember: az értelmet, az emberi szépnek a szeretetét és az emberi tisztességet.

A 2002-es év a centenáriumi rendezvénysorozat jegyében telt.
Diákhetek, iskolatörténeti kiállítás, emlékkönyv kiadása, névadóval egybekötött díszünnepség tarkították az ősz eseményeit.
2004-ben alapítottuk meg a Vörösmarty-díjat, melyet minden évben végzős nyolcadikos diákok kaphatnak meg.
A 2006/2007-es tanévben már az újonnan megépült ebédlőben folytatódik az étkeztetés.
2007. július 1-jével a fenntartó döntése értelmében Orosházán összevonásra kerültek a városi önkormányzat általános iskolái. A Vörösmarty iskola tagintézményként működik tovább.
2008. augusztus 1-jével az intézmény kibővült a Kardoskúti Tagintézménnyel és a Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgáltai Intézményegységgel.

Mik a tagintézmény legfontosabb hagyományai?