Tagozataink


   Ének-zene tagozat | Számítástechnika tagozat

52 évvel ezelőtt vállalta fel az iskola a gyermekek ének-zenei nevelését az ének-zenei tagozat létrehozásával. A zene az egyetemes emberi kultúra része. Embernevelő erejét oly mély rétegekben fejti ki, ahol a szó már kevés. Igaz emberi érzelmek átélésével képes a lélekben gazdag, nemes ízlésű, szépre, jóra fogékony személyiség kiművelése. Ezért nélkülözhetetlen eszköze a teljes ember formálásának. A zenei nevelés mással nem helyettesíthető feladatot vállal a fiatalok lelki, érzelmi nevelésében. Szolgálja a tanulók lelki életének gazdagodását, megalapozza erkölcsi, emberi tartásukat, a szülőföldhöz való kötődésüket, a haza iránt érzett szeretetüket, hogy kulturált és igyekvő, hasznos és tevékeny polgárai legyenek a magyar hazának és az európai közösségen keresztül a humanista világnak.
A zenei nevelés feladata, hogy elindítsa az ifjúságot azon az úton, amely a zene megértéséhez és szeretetéhez, a helyes zenei ízlés és értékítélet kialakulásához vezet. Az igazi cél az, hogy a zenei katarzis élménye érzelmi megújulást és egyensúlyt eredményezzen a hallgatóban. Ehhez hosszú és tudatosan irányított nevelési folyamat vezet.

A magyar zenei nevelést Kodály Zoltán, Ádám Jenő és tanítványai által kidolgozott koncepció gondolatai határozzák meg:

A szakosított ének-zenei osztályokban az ének-zene tanításának céljai és feladatai alapjaiban megegyeznek az általános program alapján működő osztályok cél- és feladatrendszerével, de a magasabb óraszám következtében ezeket magasabb minőségi szinten tudják megvalósítani. Ennek a képzésnek a zenekedvelő, zeneértő, kulturált, komolyzenei hang-versenylátogató közönség nevelése a célja. Lehetőséget ad a zenei tehetségek korai felfedezésére, és megkönnyíti a tanulók továbbtanulását a magasabb zenei színvonalat megkövetelő középfokú zenei intézményben.
Összegezve: a tanulók az átlagosnál jóval magasabb zenei műveltség birtokába jutnak. Ezzel esztétikai, etikai és intellektuális értékrendjük gazdagodik, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá válik.

Hagyományok

A gyermekkórus a város kulturális életének meghatározója.
A tagozatra járó tanulók rendszeres szereplői az orosházi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola hangversenyeinek szólistaként, illetve a vonós- és fúvószenekar tagjaiként.
A zenei tagozat nevelési-oktatási feladatainak megvalósításából jelentős szerepet kap és vállal a gyermekkórus. Mindazok a képességek, továbbá a magas szintű énektudás, melyet a tanulók az énekórák során sajátítanak el, az énekkar nyilvános szereplésein keresztül jutnak a közönség nyilvánossága elé. A kórus igen koncentrált munkát, fegyelmet kíván a tanulóktól. A közös éneklés felelőssége, nagyszerű élménye figyelemre, összpontosításra neveli a gyerekeket, ugyanakkor a közös siker fokozott öröm számunkra. A követelmény, a feladatok magas szintű megoldása gazdagítja a zenei műveltségüket, rendszeres munkára buzdítja őket.
A kórus bővíti zenei ismereteiket, hiszen műsorukon a gregorián dallamoktól kezdve az egyetemes zeneirodalom klasszikusain keresztül napjaink zenéjéig szinte minden irányzat megtalálható. Szívesen vállal az énekkar szereplést valamennyi jelentősebb ünnepi műsoron, rendezvényen - ideértve jótékonysági esteket is -, melyekre sok felkérés érkezik. Hagyományosak a külföldi szereplések, a kórustagok jutalmazása az Operaház előadásainak látogatásával. Az ének-zenei alapítvány jelentős támogatást nyújt a tagozat tárgyi feltételeinek biztosításához, zenei versenyeihez, a kórus belföldi és külföldi útjaihoz.